Allmänna Villkor

JHF COMMUNITY INTEGRITETSPOLICY

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om JHF COMMUNITYs (802530-1733) behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

JHF COMMUNITY är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. JHF COMMUNITY är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

REGISTRERADE UPPGIFTER

Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom en beställning eller en gåva registreras namn, telefonnummer och e-postadress samt övrig information som du väljer att lämna in. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER

När du skickar in till exempel en förfrågan, gör en beställning eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev sparar vi dina uppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt system och används för administration av beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför JHF COMMUNITY, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är JHF COMMUNITY personuppgiftsansvarig och de leverantörer som JHF COMMUNITY använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

DINA RÄTTIGHETER

Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt uppdrag men inte skickar ut nyhetsbrev – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.

BESÖKARIDENTIFIERING

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

GOOGLE ANALYTICS & WEBMASTERTOOLS

Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies, användaridentifierare (till exempel användar-id) och annonsidentifierare (till exempel DoubleClick-cookies, Android-annonserings-id och Apples identifierare för annonsörer). Analytics & Webmastertools på jonhenrik.com sparar data i 26 månader innan den raderas automatiskt.

LÄNKAR

På JHF COMMUNITY förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

SÄKERHET

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

KONTAKT

Har ni frågor ang JHF COMMUNITY vänligen kontakta oss för mer information.

JHF COMMUNITY, Kilafors Herrgård, Bruksallén 4-8, 823 30 Kilafors

kontakt@jonhenrik.com

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på JHF COMMUNITY eller så kan du höra av dig till Datainspektionen på

datainspektionen@datainspektionen.se

Villkor för medlemskap i JHF COMMUNITY

Här hittar du information om hur JHF COMMUNITY hanterar dina personuppgifter i samband med medlemskap i JHF COMMUNITY.

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) istället för den tidigare Personuppgiftslagen, PuL. GDPR reglerar hur och när en får behandla personuppgifter. Som medlem i JHF COMMUNITY hanteras dina personuppgifter i JHF COMMUNITY:s medlemsregister vilket är nödvändigt för fullgörande av avtalet mellan JHF COMMUNITY och dig som medlem. Befintliga medlemmar har blivit informerade om personuppgiftshantering vid tecknande av medlemskapet.

Vi värnar om att våra medlemmars integritet ges fortsatt skydd i enlighet med den nya lagstiftningen. JHF COMMUNITY följer därför kraven som ställs att hanteringen och behandling av personuppgifter sker lagligt, korrekt och öppet. Vi hanterar de personuppgifter som ändamålet kräver, och arbetar med uppgiftsminimering och lagringsminimering.

Detta krävs för att bli medlem i JHF COMMUNITY

Enligt JHF COMMUNITY:s stadgar gäller följande för att vara medlem:

  • – Medlemmar kan vara sammanslutningar, företag, institutioner och enskilda personer.
  • – Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
  • – När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december varje år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen.

Personuppgiftsansvar

Ideella Föreningen Jon Henrik Fjällgren, nedan kallad JHF COMMUNITY, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra medlemmars personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer eller födelsedatum, utskick och betalningar av medlemsavgift är information som vi behöver för att kunna fullfölja vårt ansvar gentemot dig som medlem i en demokratiskt uppbyggd folkrörelse.

Information om förtroendeuppdrag, andra engagemangsformer och genomförda utbildningar registreras då dessa uppgifter förekommer, likaså information om givna gåvor. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter som möjliggör en koppling till dig om fysisk person bort, men medlemsnummer, postnummer/postort, ålder, könsidentitet och lokalförening sparas för statistik och ekonomisk redovisning.

Rensningen av personuppgifter görs årsvis, eller direkt då en begäran om att bli borttagen som medlem eller givare inkommer.

Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för JHF COMMUNITYS:s verksamhet på lokal och nationell nivå, samt via av JHF COMMUNITY:s anlitade samarbetspartners för distribution av information. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, medlemstidningar, gåvobrev, sändlistor för e-post och SMS och ekonomiska transaktioner. JHF COMMUNITY säljer inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Den som anser att JHF COMMUNITY inte har vidtagit begärda åtgärder med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till JHF COMMUNITY är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i JHF COMMUNITY. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas.

Uppdaterade kontaktuppgifter

Medlemmar i JHF COMMUNITY får årligen sina adressuppgifter uppdaterade via SPAR, Statens personadressregister. Varje år gör JHF COMMUNITY flera utskick till dig som medlem och har vi inte aktuella adressuppgifter förlorar du möjligheten att ta del av viktig information om ditt medlemskap och om verksamheten som JHF COMMUNITY bedriver.

För att så många som möjligt ska känna sig trygga i och få en korrekt och god service av medlemsregistret kommer JHF COMMUNITY aldrig att ändra eller uppdatera uppgivna förnamn eller ikryssad uppgift om kön via SPAR. Uppgifter som däremot kommer uppdateras via SPAR är postadress och efternamn.

Om du inte vill att dina uppgifter ska uppdateras överhuvudtaget mot SPAR är du ansvarig för att meddela detta till medlem@jonhenrik.com.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medlemshantering på administrerar medlemsregistret.

Samtliga administratörer och användare som har tillgång till medlemsregistret har godkänt användarvillkor där det framgår att de inte får lämna vidare personuppgifter från medlemsregistret och att de ska behandla uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för.

Dina rättigheter

Du har rätt att hos JHF COMMUNITY begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit JHF COMMUNITY i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss om du har frågor

Personuppgiftsansvarig är JHF COMMUNITY. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos JHF COMMUNITY är generalsekreteraren.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta medlem@jonhenrik.com

Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du medlem@jonhenrik.com. Är några uppgifter ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så hjälper vi dig!